วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 4259 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก-มัดใหญ่เสริมพัฒนาการเด็กในวัย ๓-๖ ขวบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างจัดทำจาดพร้อมตกแต่ง โครงการวันสารทเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมระบบเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างแต่งกายคณะนางรำหน้าขบวนแห่จาด โครงการวันสารทเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อต้นไม้ สำหรับโครงการสวน 130 ปี เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อหม้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 3637 นศ. จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง