วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาดำเนินการว่อมแซมฝาคูระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อยางล้อรถ หมายเลขทะเบียน นข 4786นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องถ่ายรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยเคมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ พร้อมทำแถบสีรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4119 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อตลับหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง