วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อชุดกีฬาของผู้ควบคุมนักกีฬาและชุดกีฬาของนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬา กีฑา นักเรียน และประชาชนอำเภอทุ่งใหญ่ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การกีฬาในการฝึกซ้อมและวันแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน และประชาชน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา (โต๊ะพร้อมเก้าอี้มีพนักพิง สำหรับเด็กอนุบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างจัดสถานที่ สำหรับใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2768 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านนายสุรินทร์-หนองขี้นาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง