วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายสุมณฑาศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (หมายเลขทะเบียน ผก.๖๙๙๘ นศ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ของโครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
วัสดุและอุปกรณ์ เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเซื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
18  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู็ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๙๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง