วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
ซื้อคู่มือ วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งของเทศบาล และวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถหมายเลขทะเบียน ผก 6998 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อตลับหมึกสำหรับพิมพ์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบประปาในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมรถยนตืส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค4259นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง