วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 4259 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2768 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายทุ่งใหญ่-ลำทับ
7  พ.ค. 2567
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำหนองบัว โดยจัดซื้อติดตั้งเสาไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 95 ต้น
7  พ.ค. 2567
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.17-008 สาย รพช.อุทิศ