วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2565
ซื้อหม้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 3637 นศ. จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ชั้น 1 และชั้น 2 จำนวน 9 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมพื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็กชำรุด บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อยางล้อหน้าพร้อมเปลี่ยน รถยนต์กระบะตอนครึ่งสีฟ้า หมายเลขทะเบียน ผค 1656 นศ. จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง