วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารถขุดตักดิน (รถแบ็คโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (หมายเลขทะเบียน ผก ๖๙๙๘ นศ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับประชาชนที่มารับบริการตรวจคัดกรองระดับสารเคมีตกค้างในเลือด ของโครงการเทศบาลห่วงใย ประชาชนปลอดภัย ห่างไกลสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง