วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 ป้าย และจัดทำป้ายชื่อต้นไม้ จำนวน 20 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2768 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเชื่อม ปะผุ ตัวครอบขยะ และปะผุ พื้นกระบะ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4119 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะตอนครึ่งสีฟ้า หมายเลขทะเบียน ผค 1656 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดควนสระบัว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดท่ายาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง