วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.พ. 2563
จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและโรงเรือนกันฝนสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อปูนขาว และรองเท้าบู้ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายฝายน้ำล้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์เพื่อใช้ดำเนินงานโครงการเทศบาลห่วงใย ประชาชนปลอดภัย ห่างไกลสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมระบบเสียงไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างเหมาเกลี่ยขยะบริเวณพื้นที่กำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองหนองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง