วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาปรับถมดินแก้ปัญหาน้ำท่วมบริเวณคลองสังข์ ชุมชนวัดควนสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
หนังสือเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง
2  มิ.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง หมายเลขครุภัณฑ์ 479-63-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงระบบปั้มลม รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-4119 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่สัญญาณไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง