วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๕๐๒ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม,อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการแข่งทักษะทางวิชาการประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารและน้ำดื่มสำหรับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมจัดดอกไม้แท่นกล่าวรายงาน และโต๊ะรับแขกสำหรับพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมที่ใช้ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมที่ใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อของขวัญ/ของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์เพื่อฝึกพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน (บ้านลมพร้อมอุปกรณ์พัฒนาการของเด็ก) โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างทำป้ายรณรงค์สร้างจิตสำนึกและป้ายเขตพื้นที่ควบคุมวินัยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสนามเด็กเล่นเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง