วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
วัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ
7  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผก 6998 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 4786 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 82-4961 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4119 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง