วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนแกนไฮดรอลิค รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๑๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างปรับปรุงบริเวณสี่แยกท่ายาง โดยวิธีคัดเลือก
9  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล.บริเวณทางเท้า ภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง