วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อว้สดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
จ้างเกลี่ยขยะในสถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
จัดซื้อตลับผงหมึกสำหรับพิมพ์ (กองคลัง)
10  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 4786 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
ซื้อใบเสร็จรับเงิน และใบอนุญาต จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 82-4961 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง