วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อหม้อแบ็ตเตอรี่ พร้อมเปลี่ยนใส่ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และแตรรถพร้อมไฟราวบน รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนไส้กรอง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๔๑๑๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สำนักวิปัสสนาดอยเจดีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มิ.ย. 2564
วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล)
11  มิ.ย. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยี่ยวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 82-4961 นศ. และรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-3502 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง