วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 054-59-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อชุดกีฬาของผู้ควบคุมนักกีฬาและชุดกีฬาของนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬา กีฑา นักเรียน และประชาชนอำเภอทุ่งใหญ่ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การกีฬาในการฝึกซ้อมและวันแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน และประชาชน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา (โต๊ะพร้อมเก้าอี้มีพนักพิง สำหรับเด็กอนุบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างจัดสถานที่ สำหรับใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง