วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนพรุพี โดยวิธีคัดเลือก
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนแกนไฮดรอลิค รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๑๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างปรับปรุงบริเวณสี่แยกท่ายาง โดยวิธีคัดเลือก
9  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล.บริเวณทางเท้า ภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง