วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2563
จ้างกำจัดขยะบริเวณสถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนทุ่งใหญ่-พระแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
วัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ)
24  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมระบบเสียงไร้สาย จำนวน 7 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ แบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
17  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท3637 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผก6998 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง