วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า. หมายเลขทะเบียน นศ 81-5302 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาโคกมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายสุมณฑาศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาเกลี่ยขยะในสถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-2768 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างเหมาทำกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์และตราพระนามาภิไธยย่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมสิ่งของชำรุดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง