วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 82-4961 นศ. และรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-3502 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยี่ยวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมสำหรับโรงเรียนวัดควนสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยี่ยวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมสำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยี่ยวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมสำหรับโรงเรียนวัดท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 4259 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนวัดท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0033 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนวัดควนสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง