วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทเบียน บท3637นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 และจ้างพิมพ์ตั๋วเก็บค่าวางของในตลาด ชนิดราคา 10 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับพื้นที่ตั้งถังขยะพร้อมลงหินผุและขุดคูระบายน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2564 (กิจกรรมการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง