วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องเสียง เต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ จัดดอกไม้ และ อาสนะ พนักพิงและอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมผูกผ้าพร้อมตกแต่งสถานที่ โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างประตูเปิด-ปิด ท่อระบายน้ำถนนพระแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ซื้อพัดลมติดผาพนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนวัดควนสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนวัดท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง