วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อตลับผงหมึกสำหรับพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายคะแนน ป้ายกระทงสวยงาม ป้ายโครงการ ป้ายกระทงความคิดสร้างสรรค์ ป้ายกองอำนวยการ ป้ายจราจรและป้ายมอบรางวัล ในโครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการฝึกอบรมการสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีประจำปี พ.ศ2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องเสียง เต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ จัดตกแต่งสถานที่พิธีเปิด และ อัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัล สายสะพาย และพลุ ในโครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำอาหาร และเครื่องดื่มไม่มีแอลกฮอล์โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำกระทงดอกไม้ และตกแต่งรถแห่กระทงใหญ่ โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง