วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนสายช่องตลอดประชาอุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกคลองหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างจ้างทำที่สำหรับวางขยะ ของกิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะ การจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และแนวทางในการดำเนินการธนาคารขยะในโรงเรียนและชุมชน ภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 3637นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำจาดพร้อมตกแต่งในโครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลและสมุดคู่ฝากธนาคารขยะรีไซเคิล ในกิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะ การจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และแนวทางในการดำเนินการธนาคารขยะในโรเรียนและชุมชน ภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง