วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ระบบเครื่องยนต์ และระบบปรับอากาศ รถยนต์กะบะตอนครึ่งสีฟ้า หมายเลขทะเบียน ผค 1656 ผค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาดำเนินการว่อมแซมฝาคูระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อยางล้อรถ หมายเลขทะเบียน นข 4786นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง