วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องถ่ายรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยเคมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ พร้อมทำแถบสีรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4119 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อตลับหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอนฯ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง อัดจาระบี และเปลี่ยนไส้กรองโซล่า 1 ลูก รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-2768 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการสำรวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่ายาง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง