วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2563
ซื้อทรายหยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองหนองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายสุมณฑาศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (หมายเลขทะเบียน ผก.๖๙๙๘ นศ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ของโครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
วัสดุและอุปกรณ์ เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเซื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง