วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคันคลองสังข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณท่าน้ำริมคลองสังข์ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อเก้าอี้รับประทานอาหาร สำหรับนักเรียนอนุบาล จำนวน 8 ตัว และโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับนักเรียนอนุบาล จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างทำโรงเพาะชำต้นไม้ ขนาด 6x6 เมตร จำนวน 1 หลัง พร้อมชั้นวางต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 ป้าย และจัดทำป้ายชื่อต้นไม้ จำนวน 20 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2768 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเชื่อม ปะผุ ตัวครอบขยะ และปะผุ พื้นกระบะ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4119 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง