วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง อัดจาระบี และเปลี่ยนไส้กรองโซล่า 1 ลูก รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-2768 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการสำรวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่ายาง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนวัดท่ายางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียนวันควนสระบัว ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่นรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท 3637 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมากำจัดขยะบริเวณในสถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง