วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2563
จ้างเหมาขุดลอกคลองสังข์บริเวณท่าน้ำลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทุ่งใหญ่ - หลักช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มี.ค. 2563
ซื้อทรายหยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองหนองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายสุมณฑาศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (หมายเลขทะเบียน ผก.๖๙๙๘ นศ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง