วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนสายน้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันเครื่อง+ไส้กรอง ลูกปืนเพราปั้ม และหลอดไฟท้าย รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4119 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงป้ายโครงสร้างเทศบาลตำบลท่ายางและป้ายโครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างเหมารถขุดตัก (แบ็คโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๕๐๒ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม,อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการแข่งทักษะทางวิชาการประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารและน้ำดื่มสำหรับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง