วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2562
จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท 3637 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำวารสาร เพื่อประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อเปลี่ยนยางล้อรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4119 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนยาง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4119 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2768 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการสำรวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและลงทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการขยายเขตเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่รถกระบะตอนครึ่งสีฟ้า หมายเลขทะเบียน ผค 1656 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง