วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
เหมาเกลี่ยขยะในสถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลท่ายาง
28  ต.ค. 2562
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2562
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง