วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายสุมณฑาศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาเกลี่ยขยะในสถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-2768 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างเหมาทำกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์และตราพระนามาภิไธยย่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมสิ่งของชำรุดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟจราจรชนิด ๘ เหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง