วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง หมายเลขครุภัณฑ์ 479-63-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงระบบปั้มลม รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-4119 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่สัญญาณไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สระน้ำหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่อง กรองเครื่อง กรองโซล่า และกรองดักน้ำ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2768 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อยางล้อรถพร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2768 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง