วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4119 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอูปกรณ์โครงการพัฒนาผู้เรียนสูความเป็นเลิศด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 3637 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 4768 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ชุมชนวัดควนสระบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)