เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoVID-19) ทั่วประเทศ    ถือว่าในแต่ละพื้นที่ต้องมีมาตรการในการเฝ้าระวัง เพื่อควบคุมป้องกันดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่    ได้อย่างทันถ่วงทีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการสวมใส่หน้ากากอนามัย และการล้างมือ ถือเป็นการป้องกันตนเองที่สำคัญ เทศบาลตำบลท่ายางมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ จึงลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ายางทุกคนและทุกครัวเรือน เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการสนับสนุนป้องกันดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19)
2022-10-03
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-05
2022-07-18
2022-07-08
2021-11-18
2021-05-05
2021-02-24
2020-10-02