เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะ การจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และแนวทางในการ ดำเนินการธนาคารขยะในโรงเรียนและชุมชุน


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่ายาง ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะ การจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และแนวทางในการดำเนินการธนาคารขยะในโรงเรียนและชุมชุน ภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามแผนการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้การดำเนินกิจกรรมต้องเลื่อนออกไป ทั้งนี้สถานการณ์อยู่ในสภาวะคลี่คลาย เทศบาลตำบลท่ายางจึงดำเนินการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ แล้วเสร็จในวันที่ 9 กันยายน 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 และ 5 โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มนักเรียน โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ โรงเรียนวัดควนสระบัว และโรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ รวมคณะครู ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลท่ายางรวม 230 คน โดยได้กิจกรรม ดังนี้ 1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การจัดทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ 2. กิจกรรมกลุ่มการนำเสนอการคัดแยกขยะแต่ละประเภท 3. ลงพื้นที่ปฎิบัติ การจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และน้ำหมักชีวภาพ 4. การประเมินผลทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน มีผู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 95
2023-09-19
2023-09-15
2023-08-15
2023-06-13
2023-05-23
2023-05-15
2022-12-20
2022-11-10
2022-10-03
2022-09-30