เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


รายงานผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1


ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง ภายใต้โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทุกครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง โยดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ตามแผนงานระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2564 ระยะเวลา 16 วัน ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามแผนงานโครงการเสนอตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งมอบทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ร่วมแจกทรายอะเบทในแต่ละครัวเรือน วัน/เดือน/ปี ชุมชน กิจกรรม หมายเหตุ 9 ก.พ – 15 ก.พ พ.ศ 2564 - ชุมชนพรุพี - ชุมชนท่ายาง - ชุมชนตลาดสด - ชุมชนโคกว่าน - ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย - พ่นหมอกควันทั่วบริเวณเขตเทศบาลตำบลท่ายาง - สำรวจความชุกชุมลูกน้ำยุงลาย 16 ก.พ – 21 ก.พ พ.ศ 2564 - ชุมชนนาแค - ชุมชนโคกมัน - ชุมชนวัดควนสระบัว - ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย - พ่นหมอกควันทั่วบริเวณเขตเทศบาลตำบลท่ายาง - สำรวจความชุกชุมลูกน้ำยุงลาย 22 ก.พ – 24 ก.พ พ.ศ 2564 - โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง - วัดในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง - ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย - พ่นหมอกควันทั่วบริเวณเขตเทศบาลตำบลท่ายาง - สำรวจความชุกชุมลูกน้ำยุงลาย
2022-10-03
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-05
2022-07-18
2022-07-08
2021-11-18
2021-05-05
2021-02-24
2020-10-02