เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


โครงการโภชนาการแม่และเด็ก ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 26 กันยายน 2566 นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโภชนาการแม่และเด็ก ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายวีรศักดิ์ ตรีโชติ ประธานชุมชนโคกว่านเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ให้สมบูรณ์แข็งแรง น้ำหนักดี พัฒนาการสมวัย  เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินงานแก้ไขปัญหางานอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่รับผิดชอบ และได้มีผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดได้แก่ นายไพบูลย์ พัดศรีเรือง เลขานุการนายกเทศมนตรี,หัวหน้าส่วนราชการ, ผูู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง ซึ่งทางเทศบาลตำบลท่ายางขอขอบคุณคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง วิทยากรจากโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ที่ร่วมกันบูรณาการจนโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

2024-03-20
2024-03-18
2024-01-23
2023-11-24
2023-11-22
2023-11-08
2023-10-25
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-19