เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕


วันนี้ (๑๓ กันยายน ๒๕๖๕) เวลา 08.00 น.นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นางสาวนุจรี ช่วยคุ้ม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสุวรีย์ คงแก้ว ประธานสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ร่วมโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สำนักสงฆ์ถ้ำขนมโค ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่ายาง ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการ
2023-02-01
2023-01-16
2022-12-08
2022-11-28
2022-11-21
2022-10-10
2022-10-05
2022-09-28
2022-09-20
2022-09-13