เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง มอบนโยบาย “No Gift Policy” พร้อมนโยบายด้านการส่งเสริมจริยธรรม


วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อที่ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลท่ายาง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ว่า"ในนามเทศบาลตำบลท่ายางขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในก่อน ขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy และมอบแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบาย NO Gift Policy พร้อมเน้นย้ำกรณีกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าว จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และในโอกาสเดียวกันได้มอบนโยบายด้านการส่งเสริมจริยธรรม ให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกคนประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมอบหน่วยงานระดับกองดำเนินกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดนโยบายตามข้างต้น รวมถึงกำกับดูแลบุคลากรทุกระดับในสังกัดให้ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกันและได้ใช้โอกาสนี้ขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ในการปฏิบัติราชการตามนโยบาย งดรับ - งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาด้วยความเรียบร้อย
2023-09-29
2023-09-29
2023-09-27
2023-09-25
2023-09-22
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19