วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง มอบหมายให้ นายวัชรา พรหมศร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) เพื่อจัดตั้งธนาคารขยะตามโครงการ "๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง โดยจัดให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลและนำไปขายเพื่อมีรายได้สู่ชุมชน เเละพัฒนาสู่การจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและรับซื้อขยะรีไซเคิลจากประชาชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและนำรายได้ไปจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
" />
  เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


เทศบาลตำบลท่ายางจัดประชุมการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) เพื่อจัดตั้งธนาคารขยะตามโครงการ "๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง


วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง มอบหมายให้ นายวัชรา พรหมศร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) เพื่อจัดตั้งธนาคารขยะตามโครงการ "๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง โดยจัดให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลและนำไปขายเพื่อมีรายได้สู่ชุมชน เเละพัฒนาสู่การจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและรับซื้อขยะรีไซเคิลจากประชาชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและนำรายได้ไปจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
2024-04-02
2024-04-01
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-12
2024-03-11