วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น.
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ตัวแทนชุมชน เจ้าหน้าที่และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และให้ประชาชนทุกชุมชนได้มีความรักสามัคคีอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ
" />
  เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


เทศบาลตำบลท่ายางจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567


วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น.
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ตัวแทนชุมชน เจ้าหน้าที่และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และให้ประชาชนทุกชุมชนได้มีความรักสามัคคีอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ
2024-05-15
2024-05-13
2024-05-09
2024-04-30
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-18
2024-04-13