ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอทุ่งใหญ่ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 และกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567 ซึ่งหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย
1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. ใบรับรองแพทย์
4. ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 2,000 บาท
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จำนวน 12 รูป
6. หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
7. หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ปีภาษี 2564 , ปีภาษี 2565 , ปีภาษี 2566 เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี และหลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น
ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายกำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายาง ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามที่กำหนด หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ เทศบาลตำบลท่ายาง โทร.075-489110
" />
  เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


ประกาศสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายาง กรณีแทนตำแหน่งว่าง ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2567


ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอทุ่งใหญ่ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 และกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567 ซึ่งหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย
1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. ใบรับรองแพทย์
4. ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 2,000 บาท
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จำนวน 12 รูป
6. หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
7. หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ปีภาษี 2564 , ปีภาษี 2565 , ปีภาษี 2566 เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี และหลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น
ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายกำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายาง ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามที่กำหนด หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ เทศบาลตำบลท่ายาง โทร.075-489110
2024-06-20
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-07
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-30