วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อมนำพระราชปณิธาน "รักษา สืบสาน ต่อยอด" การดำเนินการของจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้เป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และภารกิจในการธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ อีกทั้งเพื่อแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมใจของประชาชนกลุ่มชมรมจิตอาสา ภาครัฐและเอกชน โดยกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาขุดลอกคูระบายน้ำ ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และขอขอบคุณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กองทหารกองพันทหารม้าที่ 16 กองพลทหารราบที่ 5 ที่สนับสนุนทหารเกณฑ์ จำนวน 10 นาย มาช่วยดำเนินงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
" />
  เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


เทศบาลตำบลท่ายางจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง โดยได้รับการสนุนทหารเกณฑ์จากค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กองทหารกองพันทหารม้าที่ 16 กองพลทหารราบที่ 5 มาช่วยดำเนินงานในครั้งน


วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อมนำพระราชปณิธาน "รักษา สืบสาน ต่อยอด" การดำเนินการของจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้เป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และภารกิจในการธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ อีกทั้งเพื่อแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมใจของประชาชนกลุ่มชมรมจิตอาสา ภาครัฐและเอกชน โดยกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาขุดลอกคูระบายน้ำ ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และขอขอบคุณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กองทหารกองพันทหารม้าที่ 16 กองพลทหารราบที่ 5 ที่สนับสนุนทหารเกณฑ์ จำนวน 10 นาย มาช่วยดำเนินงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-20