วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบการอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล (รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล) หัวหน้าส่วนราชการ และพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง เข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติวิทยากรจาก ศูนย์อนามัยที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช มาเป็นผู้บรรยาย เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปรุงและประกอบอาหาร ได้อย่างถูกต้องและยกระดับสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้..
" />
  เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


เทศบาลตำบลท่ายางจัดโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบการอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2567


วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบการอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล (รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล) หัวหน้าส่วนราชการ และพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง เข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติวิทยากรจาก ศูนย์อนามัยที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช มาเป็นผู้บรรยาย เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปรุงและประกอบอาหาร ได้อย่างถูกต้องและยกระดับสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้..
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-20