เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


เทศบาลตำบลท่ายาง ได้รับผลการประเมิน ITA ระดับ AA ด้วยคะเเนน 95.46


>เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยเทศบาลตำบลท่ายาง #ได้รับผลการประเมินที่ 95.46 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในระดับ AA โดยรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลท่ายาง ในด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ด้วยเจตจำนง ที่ว่า เทศบาลตำบลท่ายาง เป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดี บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลท่ายาง ขอขอบคุณ​บุคลากรจากทุกหน่วยงานในสังกัด ที่ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท​ เสียสละ​ ซื่อสัตย์สุจริต และร่วมกันขับเคลื่อนงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนชาวท่ายาง และประเทศชาติต่อไป
2023-02-01
2023-01-16
2023-01-13
2022-12-28
2022-12-08
2022-11-28
2022-11-21
2022-10-10
2022-10-05
2022-09-28