เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
งานกองคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
งบการเงินประจำปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานกิจการสภา
 
ประกาศสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
นโยบายการบริหารงาน
สป.สช
การควบคุมภายใน
การประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
การบริหารงานบุคคล
ศูนย์ไอซีทีตำบล (ICT)
เอกสารเผยแพร่
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
ประมวลจริยธรรม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 03 สิงหาคม 2562

สภาเทศบาล


นางสุวรีย์  คงแก้ว
ประธานสภาเทศบาล  
โทร : 085-476 0612   

 
นายวัชรพล  สังข์ช่วย

รองประธานสภาเทศบาล  
โทร : 092-314 3558
นางพวงพรรณ  บุญชู


เลขานุการสภาเทศบาล


โทร : 087- 295 8876

.                   เขต 1                   .
.                   เขต 2                   .นางสุวรีย์  คงแก้ว
นางยุพา  อักษรพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 085-476 0612 โทร : 081-077 2343นางสาวฐิติมา  ว่องศรี
นายยุทธยา  ศรีเทพ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 063-616 3722
โทร 081-077 2343
 
 

นายเมธี  ขวัญเมือง นายพงพันธ์  แซ่อุ้ย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร :080-649 8334 โทร : 082-804 0438
นายอภิชัย  ชัยยัง
นายอาชัญ  นราอาจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 โทร 089- 592 0731
โทร : 096- 880 8288
นายนันทรัตน  ช่วยคุ้ม
นายภราดร  จันสีนาค
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 062- 808 7999
โทร: 091-934 8665
   


 นายณัฐกร  รักษาวงศ์
 นายวัชรพล  สังข์ช่วย
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 093- 657 3698
โทร : 092-314 3558