เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
งานกองคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
งบการเงินประจำปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานกิจการสภา
 
ประกาศสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
นโยบายการบริหารงาน
สป.สช
การควบคุมภายใน
การประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
การบริหารงานบุคคล
ศูนย์ไอซีทีตำบล (ICT)
เอกสารเผยแพร่
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
ประมวลจริยธรรม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 03 สิงหาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ


นางพวงพรรณ  บุญชู
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ : 086-5649519
E-Mail : paladthayang@gmail.com

นางพวงพรรณ  บุญชู
รองปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ : 086-5649519
E-Mail : paladthayang@gmail.com


นางสุนันต์  แก้วฤทธิ์
นางสาวปวีณา พัฒนะจำรูญ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ :065-3489687, 089-7363620
E-Mail : Thayangsocial@gmail.com
โทรศัพท์ : 080-879 4301
E-Mail : financeTY@thayangcity.go.thนายชำนาญ คงอินทร์
นายจักราวุธ แคล้วอาวุธ
ผู้อำนวยการกองช่าง

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทรศัพท์ : 084-1966698
โทรศัพท์ : 062-1313706,098-9474561
E-Mail : NF.mobile1932@gmail.com E-Mail:publichealth999109@gmail.com


 
 
นางสาวอัจจิมา  มวยดี
นางสาวภัทราพร  ชูทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ : 061-1731040,081-1889976
โทรศัพท์ : 081-3706351,098-2893298
 E-Mail : edu.thayang@gmail.com
E-Mail   : samnakthayang@gmail.com
   
   
   
   
   
   อัพเดตข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2565