เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
งานกองคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
งบการเงินประจำปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานกิจการสภา
 
ประกาศสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
นโยบายการบริหารงาน
สป.สช
การควบคุมภายใน
การประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
การบริหารงานบุคคล
ศูนย์ไอซีทีตำบล (ICT)
เอกสารเผยแพร่
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
ประมวลจริยธรรม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 03 สิงหาคม 2562

กองการศึกษา


นางสาวอัจจิมา มวยดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวอัจจิมา มวยดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
 
 
นางจิรัชชา  สุชาติพงษ์

นางนันทิดา  แซ่แฮ
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   
 
นางสาววาทินี  เพชรช่วย

นางสาวจิราพรรณ คชสิทธิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการการศึกษา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

                             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง
   

นางวารีรัตน์  พูลสวัสดิ์

  ครู อันดับ คศ.๑
 
     
     
 

 
 
นางสาวกานต์ศินี เครือจันทร์

นางสำราญ  รสมาลี
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางสาวรัชนก  ทับไทร

นางสาวศิวพร  เพชรราช
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)     
นางสาวลัดดาวรรณ ศรีสุขใส นางสาวอัจจิมาพร  ธรฤทธิ์
นางสาวกมลกัลย์ ไกรนรา
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง

-ว่าง-


ผู้อำนวยการสถานศึกษา-ว่าง-

-ว่าง-
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย