เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 14 [ 31 พ.ค. 2563 ]125
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 1 ธ.ค. 2562 ]52
3 เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงเหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 26 ก.ย. 2562 ]127
4 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 31 มี.ค. 2562 ]131
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 [ 29 ม.ค. 2559 ]54
6 เทศบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 [ 8 ม.ค. 2557 ]146
7 เทศบัญญัติ เรื่องการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556 [ 6 ม.ค. 2557 ]116
8 เทศบัญญัติ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2556 [ 8 ม.ค. 2556 ]127
9 เทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2555 [ 20 ต.ค. 2554 ]132
10 เทศบัญญัติ เรื่องการประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน พ.ศ.2552 [ 12 ม.ค. 2553 ]114