เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน/การมอบหมายการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ 457/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล [ 31 ส.ค. 2563 ]226
2 คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ 455/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 28 ส.ค. 2563 ]151
3 คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ 435/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 20 ส.ค. 2563 ]142
4 คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ 429/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 20 ส.ค. 2563 ]135
5 คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ 430/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 17 ส.ค. 2563 ]142
6 คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ 397/2563 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล [ 31 ก.ค. 2563 ]103
7 คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ 348/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง [ 2 ก.ค. 2563 ]115
8 คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ 350/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 2 ก.ค. 2563 ]133
9 คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ 343/2563 เรื่อง กำหนดภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลสามัญ ของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]98
10 คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ 341/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 30 มิ.ย. 2563 ]112
11 คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ 139/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 10 เม.ย. 2563 ]120
12 คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ 137/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 10 เม.ย. 2563 ]94
13 คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ 448/2562 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง [ 24 ต.ค. 2562 ]111
14 คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ 438/2562 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่การรับผิดชอบของกองการศึกษา [ 11 ต.ค. 2562 ]98
15 คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ 399/2562 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของกองช่าง [ 3 ต.ค. 2562 ]100
16 คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ 391/2562 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 1 ต.ค. 2562 ]112