เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง #แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลท่ายาง ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 #โดยเน้นการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม พร้อมนำการบริหารงานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

    รายละเอียดข่าว

นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง#แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลท่ายาง ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564#โดยเน้นการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม พร้อมนำการบริหารงานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันนี้ (วันที่ 11 พฤษภาคม 2564) ที่ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลตำบลท่ายาง นางสุวรีย์ คงแก้ว ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 โดย นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลฯ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก หลังได้รับการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีฯ ได้แถลงนโยบายเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อความก้าวหน้า โดยเน้นนโยบายทั้งหมด 7 ด้าน เพื่อครอบคลุมในการพัฒนาแบบครบทุกมิติเพื่อพี่น้องประชาชนชาวท่ายาง ประกอบด้วย นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านการเมืองและการบริหาร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ด้านสาธารณสุข ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านกีฬาและนันทนาการ และด้านทักษะในการประกอบอาชีพ นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีฯ ได้ตั้งเป้าการบริหารงานของเทศบาล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายที่กำหนดเพื่อมุ่งสร้างเสถียรภาพและความมั่นคง ในการพัฒนาเทศบาลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ในการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ ด้านต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง, คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมไปถึงการมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)ของเทศบาลตำบลท่ายาง

    เอกสารประกอบ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง #แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลท่ายาง ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 #โดยเน้นการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม พร้อมนำการบริหารงานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ