เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
งานกองคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
งบการเงินประจำปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานกิจการสภา
 
ประกาศสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
นโยบายการบริหารงาน
งานตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน
การประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
การบริหารงานบุคคล
ศูนย์ไอซีทีตำบล (ICT)
เอกสารเผยแพร่
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
ประมวลจริยธรรม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 03 สิงหาคม 2562

ติดต่อเรา

 

แผนที่เทศบาลตำบลท่ายาง

 
 
 
 
 
เวลาทำการ
08.30-16.30น.
 
E-mail
adminTY@thayangcity.go.th
 

thayang.c@gmail.com 
ติดต่อสำนักงาน
เทศบาลตำบลท่ายาง 999 หมู่ 2 ถนนพระแสง ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
 
โทรสาร (Fax)
075-489 323 ต่อ 122
 


 
 สายตรงนายก กด 111 หรือ 065-4622964
 สายตรงปลัด กด 112 หรือ 099-3249591

 สายตรงรองปลัด
กด 114 หรือ 086-5649519►หน่วยงานภายใน

    สำนักปลัด                   
กด  109

    กองสวัสดิการสังคม         
กด  110

    กองคลัง
กด  115

    กองช่าง
กด  116

    กองสาธารณสุข
กด  117

    กองการศึกษา
กด  118

    ห้องประชุมสภา
กด  113
►ศูนย์ดำรงค์ธรรมเทศบาลตำบลท่ายาง
   โทร 075-489110 ต่อ 106
        081-3706351
Email : dmrongtham.th@gmail.com
► ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท่ายาง
  โทร 075- 489110 ต่อ 106
        098-3706351
Email : thayangyutitham@gmail.com
สื่อสังคมออนไลน์  Social Network Facebook เทศบาลตำบลท่ายาง

FaceBook กองคลัง

FaceBook กองสวัสดิการสังคม

FaceBook กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ

Facebook โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายางLine  Official เทศบาลตำบลท่ายาง Line ID @525jubzt
Line  Official กองคลัง Line ID @720perzs
Line Official กองการศึกษา
Line ID @723munla
Line Official กองสวัสดิการสังคม Line ID @037lfbpj
Line Official กองช่าง Line ID @971bnvgw
Line Official กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม Line ID @397naqqq
Twitter

Instragram

You Tube 


                                                update 2 มีนาคม 66